ARTE ESZENIKO ETA TXOTXONGILO-PROFESIONALAK PRESTATZEKO NAZIOARTEKO ZIKLOA  2022

2022ko prestakuntza-zikloa Bilboko Txotxongiloen Nazioarteko 41. Jaialdiaren barruan sartzen da. Aurten ikastaroak maiatzean, ekainean, irailean, urrian, azaroan eta abenduan egingo dira. Aurreko urteekiko data aldaketak eta beste urte batzuetako irakasleekiko jarraitutasunak aurreko ikasturteetako parte hartzaileen proposamenak eta ebaluazioak jasotzeari erantzuten dio. FITentzat oso garrantzitsua da txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren artea sustatzea eta Euskadin ordezkatzen duen sektorearen prestakuntza eta profesionalizazioa sustatzea. Uste dugu arrakastatsua izan dela aurreko urteetan prestakuntzak egin izana, eta prestakuntza horiek interesa eta gogoa piztu dute sektorean, prestakuntza ematen jarraitzeko eta prestakuntza horietan sakontzeko.

Ikastaroak elkarren artean lotuta daude, eta urtebeteko etengabeko prestakuntza eskaintzen dute. Hala ere, txotxongiloen eta objektuen antzerkiarekin harremanetan jarri nahi duten arte eszenikoetako profesionalentzako ikastaro bat ere eskaintzen da.

Prestakuntza-zikloa bost ikasturtetan banatuko da, eta hasierako iraupena 16 eta 25 orduko bitartekoa izango da (117 ordu teoriko guztira), gehi 100 ordu praktiko (hasierako zenbatespena). Ikasleen beharretan eta proposamenetan oinarrituta, entseguetarako, egoitzetarako eta bestelako beharretarako orduak luzatzea aurreikusten da.

Helburuak

 • Txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren filosofia, estetika eta teknikak prestakuntzan txertatzea.
 • Objektuen antzerkiaren tekniketan sakontzea eta materialek adierazpen-elementu gisa duten garrantzia.
 • Pertsonak animatutako objektuen bidez kontatutako dramaturgia garatzea, asmo dramatikoarekin.
 • Teknika eta diziplina artistikoen mestizajearen indarra arte eszenikoetan integratzea, txotxongiloen eta objektuen animazio-antzerkiak ematen dituen aukerez gozatuz.
 • Arte eszenikoetako profesionalen kolektiboek sorkuntza artistikoaren kalitatearen bilakaera ahalbidetuko duen etengabeko prestakuntzaren eskaerari erantzutea.
 • Txotxongiloen eskola eta tailer egonkor baten oinarriak ezartzea Bilbon.

Metodología

Aurten, ikasleek eskatuta, ikastaroen egitura aldatuko da. Prestakuntza intentsiboaren eredua alde batera utziko da, hilabeteetan zehar sakabanatzeko. Horrela, aurrez aurreko eskolak eta irakasleak txandakatuko dira, taldeko zein banakako topaketak eta praktikak (irakasleekin eta irakasle gabe), eta irakasleek sorkuntza  eta tutoretza lana egingo dute. Era berean, ikastaroan landutakoaren garapenetik abiatzen diren sorkuntzen egoitza artistikoak egiteko aukera irekiko da.

Esperimentazioan oinarritutako metodologia bat proposatzen dugu. Metodologia horretan, ikasleak sormenezko prozesu praktiko batean sartu ahal izango dira, ikastaroen bidez eta beti irakasleen eskutik. Hau da, prestakuntza ez dadila geratu ordu eta denbora itxi batzuetan, irakasleek teoria bat azaltzeko eta praktika batzuk egiteko. FITen helburua da pertsona bakoitza bere sormenaren garapen-prozesuaren protagonista izatea, prestakuntzaren jarraitutasunaren eta osagarritasunaren esparruan.

Oso garrantzitsua izango da tailer egonkor bat egotea. Bertan, ikasleek hainbat materialekin sortu eta esperimentatu ahal izango dituzte beren txotxongiloak eta beren arte-sorkuntzetarako elementuak.

“PUTXA” ZERO EN CONDUCTA Arimaren mekanika

 • Datak / Fechas: abenduaren 5-9 diciembre
 • Ordutegia: 9:00-14:30 (30 minutuko atsedenaldia)
 • Iraupena / Duración: 20 horas
 • Gehienez / Máximo 12 personas
 • Lekua: TXOTENAGUNEA
 • Parte-hartzaileak: aktoreak, titiriteroak, dantza modernoko dantzariak, zirku garaikideko eta kaleko arteetako artistak (profesionalak, zaleak edo prestakuntzan daudenak)

“Zero en Conducta Teatre del Moviment”ek bere ezagutzak mugimenduko hainbat diziplina eszeniko fusionatzeko ikerketari eskaini dizkio, hala nola gorputz-mimoa (Decroux teknika), dantza garaikidea eta txotxongiloak.

Ikerketa honekin sei ikuskizun sortu dituzte, 20 herrialde baino gehiagotako agertokietan ibilitakoak, eta, konpainia gaztea izan arren, nazioarteko 13 sari garrantzitsu jaso dituzte.

Zuzendaritzaz eta interpretazioaz gain, irakaskuntza ere konpainiaren interesen barruan dago, partekatzeak oraindik libururik eta kontsultarako material askorik ez duen diziplina aberasten baitu. Prestakuntza honetan, gorputzaren mimoaren, dantzaren eta txotxongiloen manipulazioaren teknikak aztertzen dira, bi diziplinak elkarri nola elikatzen diren ikertzeko.

Helburu orokorra

Zeroren hizkuntza, ikerketa-metodologia eta konposizioa ulertzea jokabidean, ikaslearen berezko hizkuntza aberasteko.

CICLO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DEL TÍTERE 2022

El ciclo de formación 2022, se integra dentro de las actividades del 41. Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Este año las formaciones se realizarán en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El cambio de fechas con respecto a años anteriores, así como la continuidad con profesorado de otros años, responde a la recogida de propuestas y evaluaciones de las personas participantes en los cursos anteriores. Para el FIT es sumamente importante promocionar el arte de teatro de títeres y objetos y fomentar la formación y profesionalización del sector que lo representa en Euskadi. Consideramos un éxito haber llevado a cabo formaciones en años anteriores, que han suscitado interés y ganas en el sector para seguir formándose y profundizar en ellas.

Pese a que son cursos que se interrelacionan entre sí, aportando un año de formación continuada, se oferta también un curso para aquellas personas profesionales de artes escénicas, que quieran tomar contacto con el mundo del teatro de títeres y objetos.

El ciclo de formación se dividirá en cinco cursos con una duración inicial de 16 a 25 h (117 horas teóricas totales) más 100 horas prácticas (estimación inicial). En base a las necesidades del alumnado y sus propuestas, se contempla ampliar las horas para ensayos, residencias y otras necesidades.

Objetivos

 • Integrar en la formación la filosofía, estéticas y técnicas del teatro de títeres y objetos.
 • Profundizar en las diferentes técnicas del teatro de objetos y la importancia de los materiales como elementos expresivos.
 • Desarrollar la dramaturgia contada a través de objetos animados por la persona, con una intención dramática.
 • Integrar la fuerza del mestizaje de técnicas y disciplinas artísticas en las artes escénicas, disfrutando de las oportunidades que aporta el teatro de animación de títeres y objetos.
 • Responder a la demanda de los colectivos profesionales de las artes escénicas de una formación continuada que permita la evolución de la calidad en la creación artística.
 • Establecer las bases de una futura escuela- taller de títeres estable en Bilbao.

Metodología

Este año y a petición del alumnado, se modificará la estructura de los cursos. Se dejará a un lado el modelo de formación intensiva, para espaciarla a lo largo de los meses. De ese modo, se alternarán clases presenciales con profesorado, encuentros y prácticas tanto grupales como individuales (con y sin profesor), trabajo de creación y tutorización por parte del profesorado. Del mismo modo, se abrirá la posibilidad de llevar a cabo residencias artísticas de creaciones que partan del desarrollo de lo trabajado en el curso.

Proponemos una metodología basada en la experimentación, en la que a través de los diferentes cursos y siempre de la mano del profesorado, el alumnado pueda entrar en un proceso práctico creativo. Es decir, que la formación no se quede en unas horas y unos tiempos cerrados, en las que el profesorado exponga una teoría y se realicen algunas prácticas.  Desde el FIT, se busca que cada persona sea protagonista de su propio proceso de desarrollo de la creatividad en el marco de una continuidad y complementariedad en la formación.

Tendrá suma importancia la presencia de un taller estable, en el que el alumnado podrá crear y experimentar con diferentes materiales la creación de sus propios títeres y elementos para sus creaciones artísticas.

“PUTXA” ZERO EN CONDUCTA La mecánica del alma

 • Datak / Fechas: abenduaren 5-9 diciembre
 • Horario: 9:00-14:30 (30 minutos de descanso)
 • Iraupena / Duración: 20 horas
 • Gehienez / Máximo 12 personas
 • Lugar: TXOTENAGUNEA
 • Participantes: Actores y actrices, personas titiriteras, bailarinas de la danza moderna, artistas del circo contemporáneo y de las artes de calle (profesionales, aficionadas o en formación)

“Zero en Conducta Teatre del Moviment” ha dedicado sus conocimientos a la investigación para fusionar varias disciplinas escénicas del movimiento como el mimo corporal (técnica Decroux), la danza contemporánea y los títeres.

Con esta investigación han creado seis espectáculos con los que han recorrido escenarios de más de 20 países y, a pesar de ser una compañía joven, han sido reconocidos con 13 importantes premios internacionales.

Además de la dirección e interpretación, la docencia también está dentro de los intereses de la compañía ya que compartir, enriquece una disciplina de la que aún no hay libros ni mucho material de consulta. En esta formación se exploran las técnicas del mimo corporal, la danza y las de la manipulación de títeres para investigar cómo se alimentan mutuamente ambas disciplinas.

Objetivo general

Entender el lenguaje y la metodología de investigación y composición de Zero en conducta para enriquecer el lenguaje propio del alumno.