“Rastreadores de historias; los objetos como portadores de memoria y conocimiento”

Con Pep Beltrán

Fechas. 24 y 25 de noviembre

Duración: 6 horas

Horario: De 15:00h hasta 18:00h

Lugar: Txotenagunea

Número máximo de participantes: 20

Participantes. No se requiere experiencia previa y es ideal para profesores, terapeutas y animadores socioculturales.

Curso dentro del programa “Que se juega en la infancia” subvencionado por el Gobierno vaso. Dirección de derechos Humanos, Victimas y Diversidad

“Rastreadores de historias: los objetos como portadores de memoria y conocimiento”.

Una de las características que diferencian a los humanos de otros mamíferos es su increíble capacidad para acumular y transmitir conocimientos. En los primeros tiempos de la historia de la humanidad, la transmisión oral era la principal forma de difundir y preservar el conocimiento . Los objetos, guardan valiosas historias que podemos descifrar si somos capaces de conectar con ellos.

En este breve seminario, analizaremos el nacimiento y la transmisión de estas historias y proporcionaremos algunas herramientas pedagógicas para desarrollar nuestras propias narraciones ,basadas en el conocimiento de la información contenida en los objetos tradicionales de las diferentes culturas de nuestro planeta.

Es una forma positiva de abordar la especificidad intercultural que nos hace especiales y al mismo tiempo iguales.

Al mismo tiempo, queremos reforzar la importancia pedagógica y el uso de los títeres y los objetos como herramienta en manos de los educadores.

PEP BELTRAN RAMIREZ

Diplomado en artes escénicas por la Institución del Teatro, Barcelona.

Gestor y promotor de proyectos culturales.

Asesoramiento teatral para la Empresa Municipal de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de Valencia y otros municipios (Xativa, Manises, Albacete, Requena), donde dirigió y organizó giras y actividadess teatrales permanentes. Responsable de la planificación de la producción de las exposiciones en el Palan de les Artes (Teatro de la Ópera de Valencia).

Especializado en museología y cultura popular.

Director de Gresol gestión cultural durante 22 años, donde planificó y realizó diversos proyectos museográficos y expositivos por todo el estado español.

Director técnico de la organización cultural Sovint, donde llevó a cabo proyectos de sensibilización, interculturalidad y cooperación internacional.

Experiencia educativa :

Miembro del equipo de base y cofundador de la EAJ (Escuela de Animadores Juveniles de la GV).

Formador del INEM y del SERVEF (Servicio de Atención al Desempleado de la Generalitat Valenciana) en el ámbito de la capacitación sociocultural y juvenil y de la formación del profesorado.

Profesor de animación y gestión de proyectos culturales en centros educativos. (E. de Magisterio de Cheste, Edetania, EPLA, CIM)

Profesor del Máster de Promoción y Gestión de Proyectos Culturales de la Universidad CEU San Pablo (Valencia), donde desempeñó el papel de comisario de los programas educativos, y miembro del tribunal de examen.

“Istorioen arakatzaileak; objektuak memoria- eta ezagutza-eramaile”

Pep Beltránekin

Datak: azaroaren 24 eta 25ª

Iraupena: 6 ordu

Ordutegia: 15:00etatik 18:00etara

Lekua: Txotenagunea

Parte hartzaile kopurua. 20

Parte hartzaileak.

Ez da aurretiko esperientziarik behar, eta aproposa da irakasle, terapeuta eta animatzaile soziokulturalentzat.

 

Ikastaroa, Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako haurtzaroan jokatzen dena programaren barruan. Giza Eskubideen, Biktimen eta Aniztasunaren Zuzendaritza

“Istorioen arakatzaileak; objektuak memoria- eta ezagutza-eramaile”

Gizakiak beste ugaztunetatik bereizten dituen ezaugarrietako bat ezagutzak metatu eta transmititzeko duten gaitasun ikaragarria da. Gizateriaren historiaren lehen garaietan, ahozko transmisioa zen ezagutza zabaltzeko eta gordetzeko modu nagusia.

Objektuek istorio baliotsuak gordetzen dituzte, haiekin konektatzeko gai bagara argitu ditzakegunak.

Mintegi labur honetan, istorio horien sorrera eta transmisioa aztertuko ditugu, eta gure narrazioak garatzeko tresna pedagogiko batzuk eskainiko ditugu, gure planetako kulturetako objektu tradizionaletan jasotako informazioaren ezagutzan oinarrituta.

Modu positiboa da kulturen arteko espezifikotasunari heltzeko, berezi eta, aldi berean, berdin egiten baikaitu.

Aldi berean, garrantzi pedagogikoa eta txotxongiloen eta objektuen erabilera indartu nahi ditugu hezitzaileen esku dagoen tresna gisa.

PEP BELTRAN RAMIREZ

Arte eszenikoetan diplomatua Teatroaren Erakundean, Bartzelona.

Kultura-proiektuen kudeatzailea eta sustatzailea.

Valentziako Udaleko eta beste udalerri batzuetako Kultur Garapenerako Udal Enpresarentzako antzerki aholkularitza (Xativa, Manises, Albacete, Requena), eta han birak eta antzerki-jarduera iraunkorrak zuzendu eta antolatu zituen.

Museologian eta herri-kulturan espezializatua.

Gresoleko zuzendaria izan zen 22 urtez, eta bertan hainbat museografia eta erakusketa proiektu ezberdinak planifikatu eta egin zituen Espainiako estatu osoan.

Sovint kultura erakundeko zuzendari teknikoa. Bertan, sentsibilizazioko, kulturartekotasuneko eta nazioarteko lankidetzako proiektuak gauzatu zituen.

Hezkuntza esperientzia:

EAJren (GVko Gazte Animatzaileen Eskola) oinarrizko taldeko kidea eta sortzaileetako bat.

INEMeko eta SERVEFeko (Valentziako Generalitatearen Langabeei Arreta Emateko Zerbitzua) prestatzailea da, prestakuntza soziokulturalaren, gazteen eta irakasleen prestakuntzaren esparruan.

CEU San Pablo Unibertsitateko (Valentzia) Kultura Proiektuen Sustapen eta Kudeaketa Masterreko irakaslea, hezkuntza programen komisarioa izan zen eta azterketa epaimahaiko kidea.

Animazioko eta kultura-proiektuen kudeaketako irakaslea ikastetxeetan. (E. de Magisterio de Cheste, Edetania, EPLA, CIM)

CEU San Pablo Unibertsitateko (Valentzia) Kultura Proiektuen Sustapen eta Kudeaketa Masterreko irakaslea, hezkuntza-programen komisario izan zen eta azterketa-epaimahaiko kidea.